Home Algemene Voorwaarden

Artikel 1 – Toepassingsgebied

 1. Onder RLM wordt in deze voorwaarden en op de website verstaan:

RLM gevestigd te Driezum, Nederland

Inschrijving in het Handelsregister met KvK-nummer: 01047013

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke tot stand gekomen overeenkomst door de klant (hierna: “koper”) geplaatst bij RLM en levering tussen RLM en koper. Een verwijzing door koper naar eigen algemene- of inkoopvoorwaarden en de toepasselijkheid hiervan, wordt nadrukkelijk door RLM van de hand gewezen.
 2. Door een bestelling te plaatsen, accepteert koper gebonden te zijn aan deze algemene voorwaarden en verklaart koper dat hem deze ter beschikking zijn gesteld op een zodanige wijze dat hij deze heeft kunnen opslaan en deze voor hem toegankelijk zijn ten behoeve van latere kennisneming. Verder verklaart hij dat hij de algemene voorwaarden heeft gelezen en begrijpt.
 3. De algemene voorwaarden kunnen op verzoek worden toegestuurd en de voorwaarden kunnen ook te allen tijde worden geraadpleegd op de website.

Artikel 2 – Totstandkoming van de overeenkomst

 1. De overeenkomst komt tot stand op het moment van ontvangst door RLM van de aanvaarding van het aanbod door de koper door middel van een schriftelijke bevestiging van opdracht, of directe plaatsing van een bestelling op de website bij RLM.
 2. RLM behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen (gedeeltelijk) niet te accepteren.
 3. De koper die (NAW-)gegevens in het kader van de overeenkomst verstrekt, garandeert dat deze juist, volledig en up-to-date zijn. De koper heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan RLM te melden.

Artikel 3 – Prijzen en betaling

 1. De in het aanbod van producten genoemde prijzen zijn (tenzij anders vermeld) exclusief eventuele BTW en in Euro tenzij anders vermeld, en zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. De prijzen zijn exclusief verzendkosten, deze worden afzonderlijk kenbaar gemaakt.
 2. De in het voorgaande lid genoemde prijzen worden na het sluiten van de overeenkomst door RLM niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken of indien de fabrikant/(toe)leverancier tussentijdse prijsverhogingen doorvoert. Koper is in dat geval bevoegd de overeenkomst door een schriftelijke verklaring richting RLM te ontbinden.

Artikel 4 – Afbeeldingen en specificaties

 1. Afbeeldingen van producten evenals bijbehorende specificaties, maten en gegevens zoals weergegeven op de website van RLM zijn met de grootste zorgvuldigheid weergegeven. Vanwege het ambachtelijk produceren kan het geleverde product qua kleur, afmeting e.d. enigszins van deze afbeeldingen of specificaties afwijken. Dit heeft niet tot gevolg dat het product niet aan de overeenkomst beantwoordt.

Artikel 5 – Intellectuele eigendom

 1. Alle door RLM gemaakte ontwerpen en modellen blijven haar eigendom en mogen door koper niet worden verveelvoudigd, tenzij RLM daartoe uitdrukkelijk schriftelijke toestemming heeft verleend.
 2. Koper garandeert het respecteren van intellectuele eigendomsrechten

Artikel 6 – Levering unieke opdrachten

 1. RLM streeft te allen tijde naar levering op de met de koper overeengekomen leverdatum. Indien door onvoorziene omstandigheden in het productieproces bij RLM deze levertijd niet gehaald kan worden, wordt met de koper naar een bevredigende oplossing gezocht. Een opdracht voor unieke producten welke in productie is genomen, kan niet worden ontbonden.
 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de koper aan RLM kenbaar heeft gemaakt. Levering op voorwaarde: af fabriek: wat inhoudt dat het risico van beschadiging of vermissing van de producten bij de koper ligt.

Artikel 7 – Eigendomsvoorbehoud

 1. Indien toepasselijk, behoudt RLM zich het eigendom voor van alle door RLM geleverde producten tot op het moment van volledige betaling van de prijs van alle door RLM aan de koper geleverde of nog te leveren producten (inclusief eventuele verschuldigde rente en/of kosten), uit hoofde van de betreffende overeenkomst of eerdere of latere gelijksoortige overeenkomsten.

Artikel 8 – Garantie en conformiteit

 1. RLM garandeert dat de door haar geleverde producten voldoen aan de wettelijke eisen van bruikbaarheid, betrouwbaarheid en levensduur zoals deze door partijen bij de overeenkomst in redelijkheid zijn bedoeld.
 2. Voor zover mogelijk, is de koper verplicht de geleverde product(en) bij ontvangst onmiddellijk te (laten) controleren. Indien blijkt dat het afgeleverde product verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de koper per omgaande telefonisch of per mail contact op te nemen met RLM.
 3. Indien blijkt dat de geleverde product(en) niet aan de overeenkomst beantwoorden, zal RLM de

geleverde product(en) kosteloos vervangen of herstellen dan wel met de koper een schriftelijke regeling over schadevergoeding treffen.

 1. De koper kan geen beroep doen op de in lid a. bedoelde garantie indien de geleverde product(en) aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld, indien koper niet als een zorgvuldig schuldenaar voor het behoud ervan heeft gezorgd of indien deze producten in strijd met de aanwijzingen van RLM en/of de gebruiksaanwijzing zijn behandeld dan wel indien de koper de geleverde producten zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken.

Artikel 9 – Aansprakelijkheid

 1. Iedere aansprakelijkheid van RLM voor schade is uitgesloten, waaronder mede begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst, een en ander behoudens opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van RLM.
 2. RLM is niet aansprakelijk voor fouten en/of nalatigheden aan de zijde van haar (toe)leveranciers of hulppersonen.
 3. Indien de koper om welke reden dan ook, buiten toedoen van RLM, een product niet in ontvangst kan of heeft kunnen nemen omdat niet is voldaan aan de vereisten van art. 2 lid c, is RLM voor de schade die hieruit voortvloeit niet aansprakelijk en is zij niet verplicht een vervangend product te leve leveren.
 4. De aansprakelijkheid van RLM en zodoende het bedrag van de schadevergoeding is steeds beperkt tot ten hoogste het factuurbedrag van de betreffende producten, dan wel (naar keuze van RLM) tot het maximale in het desbetreffende geval door de aansprakelijkheidsverzekering van RLM aan haar uitgekeerde bedrag.
 5. Het in dit artikel bepaalde laat onverlet de wettelijke aansprakelijkheid van RLM ingevolge dwingendrechtelijke bepalingen.

Artikel 10 – Klachtenregeling

 1. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 8 dagen na levering, volledig en duidelijk omschreven via info@rlm.nl of telefonisch worden gemeld bij RLM.
 2. Bij RLM ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen, gerekend vanaf de datum van ontvangst, beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door RLM binnen dit termijn geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de koper een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

Artikel 11 – Overige bepalingen

 1. Als een bepaling van deze voorwaarden nietig of niet-bindend wordt verklaard, zullen de andere bepalingen van kracht blijven en zal in onderling overleg een alternatieve bepaling worden overeengekomen die zoveel mogelijk met de oude bepaling overeenkomt.
 2. Op alle overeenkomsten tussen RLM en koper waarop deze voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 3. Voor zover de wet het toelaat, worden alle geschillen ter beoordeling voorgelegd aan de rechtbank te Leeuwarden.

RLM 2018